မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • ျမန္မာအစားစာ / တရုတ္ အစားစာ / ၈်ပန္ အစားစာ

Pan Taw Win

  • ျမန္မာအစားစာ | တရုတ္ အစားစာ | ၈်ပန္ အစားစာ
  • ထမင္း ႏွင့္ဟင္းလ်ာ
  • သီးသန့္အခန္း | ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။
  • အဖဲြ့လိုက္၊ပါတီ | ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္လည္ပတ္သူ
  • 0973056269
  • 01:49 PM - 01:49 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
  • Nandar Road, Pyin Oo Lwin.
  • Facebook
  • 100

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား