မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • ၈်ပန္ အစားစာ / အျခား အစားစာ
  • K.200-5800
  • K.200-5800

No.168,Second Floor, Corner of Shwegondaing Road and Old Yay Tar Shay Street, Bahan Township

Little Yankees Sushi

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား