မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • ကိုရီးယား အစားစာ
 • K.2500-5000
 • K.2500-5000

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

Little Korea BBQ

 • ကိုရီးယား အစားစာ
 • ဆူရီွ
 • သီးသန့္အခန္း | ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • စံုတဲြ | အဖဲြ့လိုက္၊ပါတီ | ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္လည္ပတ္သူ | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ | အမ်ိဴးသမီး | သင္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္း
 • +9595012032
 • 04:00 PM - 11:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No. 95H, Wai Za Yan Tar Road, South Oakalapa
 • Facebook
 • 120

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား