ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

Easy
Easy Cafe & Restaurant

Mobile coupon and get deals!

Chocolate cake with peanut butter ganache, Singapore Chicken Rice are best-selling menu at the restaurant. ...


Xi-Yang-Yang
Xi Yang Yang ( Taiwanese Restaurant )

Mobile coupon and special discount!

Taiwanese Dumpling are very popular in Yangon....

2 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ (OCEAN OATTARATHIRI)

YKKO Kyay-Oh & BBQ (OCEAN OATTARATHIRI)

  • Burmese Chinese food Thai
  • No. 9, Room(101), GF, Corner of Zay Ya Htar Ni Rd & Mandalay Rd, Oattarathiri Tsp., Nay Pyi Taw., Ottarathiri , NAYPYIDAW
South East Asian
Seasons Bakery & Cafe (Ottarathiri Branch)

Seasons Bakery & Cafe (Ottarathiri Branch)

  • South East Asian Others
  • Commerical Complex, Corner of Zayahtarni Street & Mandalay Street, Ottarathiri Township, Nay Pyi Taw, Ottarathiri , NAYPYIDAW