ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

Easy
Easy Cafe & Restaurant

Mobile coupon and get deals!

Chocolate cake with peanut butter ganache, Singapore Chicken Rice are best-selling menu at the restaurant. ...


Xi-Yang-Yang
Xi Yang Yang ( Taiwanese Restaurant )

Mobile coupon and special discount!

Taiwanese Dumpling are very popular in Yangon....

2 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Burmese
Feel Express 285 Miles ( Mandalay-Yangon)

Feel Express 285 Miles ( Mandalay-Yangon)

  • Burmese Chinese food Japanese food Thai
  • 285 Miles Bus Station, Meiktila Township, Mandalay-Yangon Express Road, Meiktila District, MANDALAY
Burmese
Feel Express 285 Miles ( Yangon-Mandalay)

Feel Express 285 Miles ( Yangon-Mandalay)

  • Burmese Chinese food Japanese food Thai
  • 285 Miles Bus Staion, Meiktila Township, ( Yangon - Mandalay Express Road), Meiktila District, MANDALAY